A magyar pedagógiai gondolkodás megteremtője: Apáczai Csere János

Pukánszky-Németh: NeveléstörténetAmikor Descartes új filozófiai rendszert alkotott s Comenius új szellemet hozott a neveléstudományba, a 395 évvel ezelőtt született APÁCZAI CSERE JÁNOS, erdélyi magyar pedagógus, filozófus, kálvinista teológus, a magyar nevelésügy és az anyanyelvi tudományos ismeretterjesztés előfutára, az erdélyi puritánus mozgalom kiemelkedő alakja, az első magyar enciklopédista, a karteziánus ismeretelmélet korai magyar követőinek egyike, nagy gondolatokkal indult útnak Gyulafehérvárról.

Descartesnak és Comeniusnak ez a lelki rokona újjá akarta teremteni a magyar iskolázás egész rendszerét és meg akarta szólaltatni az összes tudományokat magyar nyelven.

Erdélyben Apáczai Csere Jánosnak minden kortársi ellenségeskedés ellenére is nagy volt a híre. Tanítványa, gróf Bethlen Miklós az emlékíró, különösen hálás szavakkal áldozott emlékének.

Videó: 

Apáczai Csere János, a magyar nyelvű pedagógusképzés kiemelkedő alakja

Előadó: Prof. Dr. Kéri Katalin, DsC, egyetemi tanár (PTE BTK, Neveléstudományi Intézet)
Elhangzott a XXII. APÁCZAI-NAPOK Tudományos Konferencián • Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar • 2018. november 15.

Az előadás a XVII. században élt, a magyar és nemzetközi neveléstörténet-írásban is ismert, életművével jelentőset alkotó Apáczai Csere János pályáját tekinti át, fókuszba állítva az erdélyi tudós iskolákról, tanítókról, tanítóképzésről ránk maradt gondolatait. A bemutatást egyrészt arra a nagyon gazdag, terjedelmét és tartalmát tekintve is impozáns szakirodalomra alapozzuk, amely az utóbbi másfélszáz évben keletkezett, kiemelten is Bán Imre, Orosz Lajos, Kemény Gábor műveire. Másrészt fontosnak tartjuk az Apáczaitól ránk maradt, igen terjedelmes forrásanyag vizsgálatát és ezek témához kapcsolódó főbb gondolatainak a bemutatását is az előadásban, kiegészítve olyan fontos kútfőkkel, mint például Bethlen Miklós több egykori tanárát, diákéveit, a kor pedagógiai módszereit is érzékletesen leíró Önéletírása.

A korabeli erdélyi műveltségi, iskoláztatási viszonyokat külföldi egyetemi tanulmányai után hazatérve bíráló Apáczai Csere János több művében (például gyulafehérvári és kolozsvári székfoglaló beszédeiben, a Magyar Encyclopaedia című munkájában) kifejtette gondolatait a tanítás helyes módszereiről, az anyanyelv iskolai használatának, fejlesztésének és megőrzésének jelentőségéről, a tanítók képzésének fontosságáról, a tudományok rendszerszerű tanulásáról. Saját korában egyedülálló módon foglalta össze azt is, hogy milyen a jó tanító és ki a jó diák, és ehhez számos módszertani tanácsot is adott műveiben.

Az előadás ezeket a gondolatait mutatja be, kor- és tudománytörténeti hátteret, életrajzi mozzanatokat, valamint nevelés- és művelődéstörténeti kereteket is körvonalazva az életmű jobb megértése érdekében. A bemutatás érinti a korabeli erdélyi műveltségi és iskoláztatási viszonyokat, felvillantja azoknak a neves pedagógus egyéniségeknek és tudósoknak a tevékenységét, akik szülőföldjén és Németalföldön nagy hatást tettek Apáczaira. Kiemeljük a puritanizmus és a karteziánus gondolkodás nyomait a nagy pedagógus iskola- és művelődésszervező tevékenységében.

Apáczai Csere János a magyar pedagógiai gondolkodásnak nem csupán egyik jeles alakja, de kétségkívül a megteremtője is volt.

Hazája, népe, a magyarság és a magyar nyelv érdekében tett erőfeszítései nem egyszerűen papírra vetett szavak voltak, hiszen iskola- és tudományszervező, a műveltségi szint emelését célzó, végső célként az egész társadalom felemelkedését szolgáló elképzeléseit saját mindennapi munkájában is folyamatosan, példátlan szorgalommal és állhatatossággal igyekezett megvalósítani. Rövid élete ellenére olyan életművet hagyott hátra, amely kiindulópontot és kapaszkodót jelent a tanítóképzés, az iskolaügy, az anyanyelvhasználat, tágabban a magyarság sorsa iránt felelősséget érző, a nevelés iránt elkötelezett kortársaink számára.

Apáczai Csere János válogatott pedagógiai művei

Jan Amos Comenius és Apáczai Csere János javaslatai a XVII. századi magyar szakképzés és iparoktatás megújítására

Pukánszky-Németh: Neveléstörténet

____________________

További mai évfordulók:

105 éve született Saul Bellow Nobel-díjas amerikai író (Humboldt adománya).

80 éve halt meg Kernstok Károly festő- és grafikusművész, a magyar avantgárd egyik tehetséges képviselője.