Autorské práva

Vážení návštevníci!

Radi by sme Vás upozornili, že autorské práva – so súhlasom autorov – uverejnených diel  patria príslušným autorom. Sťahovanie a tlač materiálov je dovolené len pre súkromnú potrebu, použitie akejkoľvek časti tohto materiálu na publikovanie, kopírovanie a šírenie bez písomného súhlasu vlastníkov autorských práv je nezákonné a nedovolené. Prosíme Vás o dodržiavanie zákona č. 185/2015 Z. z. (v znení č. 125/2016 Z. z.) Z.z. o autorskom práve.

Tretia hlava

 

Práva výrobcu audiovizuálneho záznamu

 

§ 116

 

Audiovizuálny záznam a výrobca audiovizuálneho záznamu

 

(1) Audiovizuálny záznam je záznam audiovizuálneho diela zaznamenaný ako sled zámerne usporiadaných a navzájom súvisiacich obrazov vyvolávajúcich dojem pohybu a sprevádzaných zvukom alebo bez neho.

 

(2) Audiovizuálny záznam je aj záznam obrazov sprevádzaných zvukom alebo bez neho, bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky a obrazy zaznamenávajú.

 

(3) Výrobca audiovizuálneho záznamu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá iniciovala alebo zabezpečila jeho konečné vyhotovenie.

 

§ 117

 

Obsah práva výrobcu audiovizuálneho záznamu

 

Právo výrobcu audiovizuálneho záznamu zahŕňa výhradné majetkové práva.

 

Výhradné majetkové práva výrobcu audiovizuálneho záznamu

 

§ 118

 

(1) Výrobca audiovizuálneho záznamu má právo použiť svoj audiovizuálny záznam a právo udeliť súhlas na použitie audiovizuálneho záznamu.

 

(2) Audiovizuálny záznam je možné použiť iba so súhlasom výrobcu audiovizuálneho záznamu, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

(3) Použitím audiovizuálneho záznamu, na ktoré udeľuje výrobca audiovizuálneho záznamu súhlas podľa odseku 1, je

 

a) vyhotovenie rozmnoženiny audiovizuálneho záznamu,

 

b) verejné rozširovanie originálu audiovizuálneho záznamu alebo jeho rozmnoženiny

 

1. prevodom vlastníckeho práva,

 

2. nájmom alebo

 

3. vypožičaním,

 

c) technické predvedenie audiovizuálneho záznamu,

 

d) vysielanie audiovizuálneho záznamu,

 

e) sprístupňovanie audiovizuálneho záznamu verejnosti.

 

(4) Na právo výrobcu audiovizuálneho záznamu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu audiovizuálneho záznamu alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva sa primerane vzťahuje ustanovenie § 22 ods. 2.

 

(5) Majetkové práva výrobcu audiovizuálneho záznamu sú prevoditeľné.

 

§ 119

 

Právo výrobcu audiovizuálneho záznamu na primeranú odmenu

 

Výrobca audiovizuálneho záznamu má právo na primeranú odmenu za použitie audiovizuálneho záznamu verejným prenosom okrem vysielania a sprístupňovania verejnosti.

 

§ 120

 

Trvanie majetkových práv výrobcu audiovizuálneho záznamu

 

(1) Majetkové práva výrobcu audiovizuálneho záznamu trvajú 50 rokov od vyhotovenia audiovizuálneho záznamu. Ak počas tejto doby došlo k vydaniu audiovizuálneho záznamu alebo verejnému prenosu audiovizuálneho záznamu, majetkové práva výrobcu audiovizuálneho záznamu trvajú 50 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo prvom oprávnenom verejnom prenose podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastala skôr.

 

(2) Trvanie majetkových práv výrobcu audiovizuálneho záznamu sa skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.

 

§ 121

 

Na výnimky a obmedzenia majetkových práv výrobcu audiovizuálneho záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.

 

§ 122

 

Na výrobcu audiovizuálneho záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia šiestej hlavy druhej časti tohto zákona.

 

§ 123

 

Na výrobcu audiovizuálneho záznamu a jeho audiovizuálny záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6, 7, 9, 13, 16, § 20 ods. 1 a 3, § 21, 22, 24, § 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a § 91 až 93.