A kisebbségi nyelvek védelme itthon és külföldön – Marcela Ruňaninová

Marcela Ruňaninová, a klenovái alapiskola és óvoda igazgatónőjének előadása Rusínsky jazyk v školstve na Slovensku: realita, skúsenosti a výzvy címmel a kormányhivatal által szervezett szlovák nyelvű konferencián Pozsonyban 2018. október 26-án.

Marcela Ruňaninová
Marcela Ruňaninová, a klenovái alapiskola és óvoda igazgatónője

Konferencia „Nové výzvy v oblasti ochrany jazykov národnostných menšín” sa uskutočnila pod záštitou ministra spravodlivosti SR Gábora Gála.

Termín a miesto podujatia: 26. október 2018, Austria Trend Hotel Bratislava

Cieľ podujatia:
• Návrat k duchu Dohovoru a Charty pri hľadaní nových impulzov zameraných na zlepšenie mechanizmov uplatňovania jazykových práv národnostných menšín;
• Identifikácia podmienok a limitov aplikácie jazykových práv národnostných menšín v jednotlivých európskych krajinách a na Slovensku;
• Hľadanie nových nástrojov uplatňovania jazykových práv národnostných menšín; 
• Nové výzvy a trendy vo svetle pôsobenia dynamických spoločenských zmien spätých s rozvojom IT technológií v danej oblasti;
• Výmena skúsenosti a príkladov dobrej praxe v oblasti európskych modelov uplatňovania jazykových práv národnostných menšín.

9:15 – 9:30 OTVORENIE PODUJATIA
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Martin Kastler, vedúci regionálnej kancelárie Nadácie Hannsa Seidela v Slovenskej republike, Českej republike a Maďarsku

Edita Pfundtner, štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR

9:30 – 10:45 I. PANEL: 
MENŠINY A MENŠINOVÉ JAZYKY V MENIACEJ SA EURÓPE

Moderátor: Tomáš Hrustič, samostatný vedecký pracovník
Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied

Jazyková politika Maďarska – jazykové práva Slovákov v Maďarsku 
Anton Paulík, parlamentný hovorca Slovákov v maďarskom Národnom zhromaždení

Úradné používanie slovenského jazyka v Srbsku – legislatíva a prax
Maria Poptešinová – Koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma  v Srbsku

Oživenie ohrozenej rómčiny
Kimmo Granqvist, Centrum baltických a východoeurópskych štúdií Södertörn Univerzita, Švédsko

Ochrana jazykových práv národnostných menšín vo Vojvodine 
Zsolt Szakállas, zástupca pokrajinského tajomníka pre školstvo, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá

10:45 – 11:15 PRESTÁVKA

11:15 – 12:30 II. PANEL 
IMPLEMENTÁCIA JAZYKOVÝCH PRÁV NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN V SLOVENSKEJ REALITE

Moderátor: Marián Filčík, riaditeľ odboru ľudských práv Ministerstva spravodlivosti SR a tajomník Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Na ceste k zosúladeniu praxe s platným zákonom o používaní jazykov národnostných menšín
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Na Slovensku po maďarsky  ̶  možnosti a obmedzenia
Ákos Horony, Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku

Vyučovanie rómskeho jazyka v kontexte SR a prístupov Rady Európy
Ján Hero, poradca štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Rusínsky jazyk v školstve na Slovensku: realita, skúsenosti a výzvy
Marcela Ruňaninová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Klenová

További hasonló témájú videók