Ahonnan elindultam… Erdélyi Margit portréja

Erdélyi MargitErdélyi Margit irodalomtörténész, kritikus, neveléstörténész, tanszékvezető egyetemi tanár, dékán portréját a Bódva-völgyi Stúdió készítette. Rendezője T. Nagy Imre. Az operatőr Nagy István, a vágó ifj. Nagy Imre.

 

Erdélyi Margit 1945-ben született a Léva melletti Hontfüzesgyarmaton. Szülőfalujáról onomasztikai témájú monográfiája is megjelent. A felsőfokú képzésben két tanári diplomát szerzett magyar–szlovák szakon, egyiket a nyitrai Pedagógiai Főiskolán 1967-ben, másikat a pozsonyi Comenius Egyetemen 1980-ban. További pedagógiai és tudományos fokozatait a Comenius Egyetem Bölcsészkarán nyerte el, így a bölcsészdoktori címet (1982), a művészettudományok kandidátusa címet (1995), s ugyanott habilitált a docensi címért Modern nem szláv filológiából (1997). A Magyar Köztársaság elnöke nevezte ki professzorrá 2010-ben.

Kezdetben alap- majd középiskolai tanárként dolgozott a Lévai járásban, az ipolysági, a zselízi gimnáziumban és a lévai Gépipari és Pedagógiai Szakközépiskolában. 1980-ban a Magyar Nyelv és Irodalom Kabinetjének volt vezetője a pozsonyi Kerületi Pedagógiai Intézetben. 1987-től a nyitrai Pedagógiai Főiskola, később Konstantin Filozófus Egyetem Bölcsésztudományi Kara Hungarisztika Tanszékének adjunktusa, majd docense volt. Vezetői gyakorlata is itt kezdődött tanszékvezetőként, majd az egyetemi és kari szenátus tagjaként. 1998-tól a besztercebányai Bél Mátyás Tudományegyetem Filológiai Kara Hungarisztika Tanszékén működött docensként, tanszékvezető-helyettesként, a Tudományos Tanács, az egyetemi szenátus és különböző szakbizottságok tagjaként, kutatói csapatok munkatársaként, vezetőjeként. A besztercebányai Magyar Diákklub megalapítója. 2001-ben a Filológiai Kar Szenátusának elnökévé választották. 2004. szeptember 1-jétől a Selye János Egyetem oktatója, a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének megbízott vezetője. A Kari Szenátus 2004. október 18-án választotta meg a Pedagógiai Kar dékánjává.

Tanári pályafutása alatt kivette részét a közéleti, kulturális és tudományos többletmunkából. Dolgozott a Csemadok tagjaként, s egy évtizedig énekelt a Magyar Tanítók Központi Énekkarában. Kezdetben járási, kerületi módszertani központok, az Országos Pedagógiai Kutatóintézet levelező munkatársaként, majd egyetemi tudományos kutatócsoportokban dolgozott magyar és szlovák teamekben egyaránt. 1992-93-ban a Magyar Asszonyok Ligája országos szervezetének elnökévé választották.

1987-től munkássága folyamatosan a felsőoktatáshoz kötődik. Főleg irodalomelméletet, világirodalmat, irodalomesztétikát és stilisztikát oktat. Ezen túl publikációiban, szakkritikáiban állandó jelleggel foglalkozik az irodalomtanítás, az irodalmi interpretációk, a kommunikáció módszertani kérdéseivel is. Nem egy tudományos kiadvány, (szak)folyóirat szerkesztője, állandó jelleggel vesz részt hazai és nemzetközi szimpóziumokon, rendszeresen szervez nemzetközi tudományos konferenciákat. Több irodalmi és tudományos társaság tagja itthon és külföldön, pl. a Szlovákiai Magyar ĺrók Társaságának, a Katedra Társaságnak, a Szlovákiai Magyar Professzorok Klubjának, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának stb. Monográfiáiban irodalom- és drámaelméleti, komparatisztikai, kommunikációelméleti kérdésekkel foglalkozik, leginkább magyar nyelven, esetenként szlovákul publikál. Eddig kilenc önálló könyve jelent meg, közülük kettő szlovák nyelven. Több tankönyv társszerzője. 1975-től folyamatosan publikál hazai és külföldi lapokban. 2003-ban publikációs tevékenységéért Katedra Díjjal tüntették ki. Több tudományos – szakmai elismerést, díjat tudhat magáénak, köztük van az Oktatási Minisztérium elismerése, a szakmai társaságok és a Magyar Professzorok Világtanácsának díja, az utóbbi „Pro Universitate et Scientia”.

•••
Bódva-völgyi Stúdió 1995-től készít televíziós anyagokat a magyar nyelvű közszolgálati televíziók, mindenekelőtt az MTV, a DUNA TV és az STV magyar adása műsoraiba. A családi vállalkozásként létrejött műhely eleinte rövid tudósításokat gyártott, később ismeretterjesztő-, dokumentum- és portréfilmekkel gazdagította műsorgyártó tevékenységét. Produkciói nagy részét félórás filmek gyártása képezi. Az MTV és a Duna Televízió az elmúlt 15 évben 68 félórás filmet sugárzott a Bódva-völgyi Stúdiótól. A műhely tagjai: T. Nagy Imre szerkesztőriporter-rendező, ifj. Nagy Imre operatőr, vágó, zenei szerkesztő, Nagy István operatőr, vágó, producer.

További hasonló témájú videók