Nőképek kisebbségben – Dr. Perintfalvi Rita teológus

Peréntfalvi RitaA gender-ideológia” le akarja rombolni a nőt, a férfit és a családot?

  • Gender ellenes támadások Közép-Kelet-Európában: tipikus retorikai toposzok
  • Ki állhat a háttérben? Gabriele Kuby víziója egy világméretű homo-, bi-, és transzszexuális összeesküvésről
  • Ferenc pápa és a nők

 

2002-ben ala­kult meg a Euro­pe­an So­ci­ety of Wo­men in Theo­log­i­cal Re­se­arch (ESWTR, Teo­ló­gus­nők Eu­ró­pai Tár­sa­sá­ga) ma­gyar ta­go­za­ta, a Ma­gyar­or­szá­gi Teo­ló­gus­nők Öku­me­ni­kus Egye­sü­le­te. A szer­ve­zet szel­le­mi­sé­ge az olyan női teo­ló­gi­át pre­fe­rál­ja, amely sem­mi­kép­pen nem fér­fi­el­le­nes, és a „fér­fi­teo­ló­gi­á­val” kol­le­gi­á­lis vi­szony­ra tö­rek­szik. 

Pe­rintfal­vi Ri­ta: Női teo­ló­gus va­gyok, aki amel­lett, hogy mind­az­zal a tu­do­má­nyos kép­zett­ség­gel bír, mint fér­fi kol­le­gái, ren­del­ke­zik egy sa­já­tos női lá­tó­szög­gel is, amely ér­zé­kennyé te­szi őt olyan prob­lé­mák­kal va­ló fog­lal­ko­zás­ra is, me­lyek el­ke­rül­ték a ha­gyo­má­nyos fér­fi­do­mi­nan­ci­á­jú teo­ló­gia fi­gyel­mét. 

Ta­nul­má­nya­i­mat a Szom­bat­he­lyi Hit­tu­do­má­nyi Fő­is­ko­lán kezd­tem, ahol hit­ta­ná­ri kép­zett­sé­get, majd a Sze­ge­di Hit­tu­do­má­nyi Fő­is­ko­lán egye­te­mi teo­ló­gus kép­zett­sé­get sze­rez­tem. A sze­ge­di évek alatt na­gyon meg­sze­ret­tem a bib­li­kum szak­te­rü­le­tét és az óko­ri nyel­ve­ket. Som­fai Bé­la pro­fesszor atya bá­to­rí­tá­sa és egy ak­kor már Ró­má­ban bib­li­ku­mot vég­zett te­o­log­us­nő pél­dá­ja ad­ta az ösz­tön­zést, hogy még in­kább el­me­rül­jek ezen a te­rü­le­ten egy kül­föl­di dok­to­ri kur­zus ré­vén.

Bővebben itt.

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett működő Női és Gyermek-esélyegyenlőségi Bizottság, a Phoenix Polgári Társulás és a Genderkutató Központ 2014. november 21-22-én második alkalommal rendezte meg a szlovákiai magyar nők és gyermekek helyzetével foglalkozó konferenciát.

További hasonló témájú videók